สิทธิตามกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างควรรู้

Last updated: Feb 12, 2018  |  NEWS CENTER

สิทธิตามกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างควรรู้

กฎหมายแรงงาน คืออะไร ?

กฎหมายแรงงาน คือ กฎที่บัญญัติถึงสิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง โดยการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการจ้างงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้มีฝ่ายไหนเอาเปรียบซึ่งกันและกัน อย่างเช่น สิทธิเรื่องค่าแรงงาน วันหยุด สวัสดิการ ไปจนถึงการควบคุมเรื่องต่างๆ ตามสมควรที่จะทำให้ลูกจ้างมีความปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างมากเกินไป

กฎหมายแรงงานคุ้มครองสิทธิลูกจ้างอย่างไร ?

ลูกจ้างนั้นมีสิ่งที่ควรได้รับในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัย รายได้ เวลา สวัสดิการและสิทธิอื่นๆ อีกมากมาย แต่อะไรละที่จะใช้เป็นเกณฑ์เพื่อกำหนดขอบเขตของสิทธิที่ลูกจ้างควรได้รับและไม่ควรถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง กระทรวงแรงงานจึงได้ออกข้อบังคับทางกฎหมายที่จะช่วยกำหนดขอบเขตในการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างไว้ดังนี้

  • เวลาในการทำงาน

ตามกฎหมายแรงงานได้กำหนดให้ งานทั่วไป มีเวลาในการทำงานไว้ที่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่หากเป็น งานที่อันตราย อย่างเช่นงานขนส่งวัตถุอันตราย หรืองานเกี่ยวกับกัมมันภาพตรังสี ได้ถูกกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และต้องไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • เวลาในการพัก

การกำหนดเวลาพักใน ระหว่างทำงานปกติ ต้องมีอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน และกรณีที่ลูกจ้างต้อง ทำงานล่วงเวลา เกิน 2 ชั่วโมง ต้องจัดเวลาให้พักก่อนเริ่มทำงานนอกเวลาอย่างน้อย 20 นาที

  • วันหยุดพักผ่อน

กำหนดให้มี วันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ แต่สำหรับงานบางประเภทที่ได้กำหนดไว้ตามกฎของกระทรวงแรงงาน อาจตกลงกันว่าสามารถสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำได้และในแต่ละปีจะมี วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยพิจารณาจากวันหยุดราชการประจำปี หรือวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี ถ้าหากตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ไปหยุดชดเชยในวันถัดไป นอกจากนี้ยังมี วันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่กำหนดไว้ว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า 6 วันต่อปีอีกด้วย

  • การทำงานในวันหยุด

นายจ้างจะไม่มีความผิดหากให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดโดยที่ได้รับ ความยินยอมจากลูกจ้างหรือลักษณะหรือสภาพของงานมีความจำเป็นต้องทำติดต่อกันจริงๆ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ โดย เวลาในการทำงานล่วงเวลา ต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

  • การลางาน

ลูกจ้างมีสิทธิ์ ลาป่วย ได้ตามที่ป่วยจริง หากมีการลาติดต่อกันเกิน 3 วัน ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ นอกจากนี้ลูกจ้างยังมีสิทธิ์ ลากิจ, ลารับราชการทหาร, ลาคลอดบุตร และ ลาเพื่อฝึกอบรม โดยมีวันและเงื่อนไขการลาที่แตกต่างกันออกไปตามที่กฎหมายแรงงานได้กำหนด

  • ค่าตอบแทนในการทำงาน

การจ่ายค่าจ้างนั้นต้อง จ่ายเป็นเงินเท่านั้น โดยห้ามต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่ได้กำหนด และหาก ทำงานล่วงเวลา จะได้รับค่าจ้างเป็น 1.5 เท่าของค่าจ้างปกติโดยคิดเป็นรายชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้รับค่าจ้างใน วันหยุด หรือ วันลา ในบางกรณีอีกด้วย

  • ค่าชดเชยในกรณีต่างๆ

ลูกจ้างจะได้รับค่า ชดเชยการเลิกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีความผิดใดๆ โดยค่าชดเชยจะยิ่งสูงขึ้นตามอายุการทำงานและเงินเดือนของลูกจ้างคนนั้นๆ

 

ขอบคุณบทความจาก Rabbit Finance Magazine

https://finance.rabbit.co.th

Photo by andres daniel jasso on UnsplashPowered by MakeWebEasy.com