7 วิธีการจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร

Last updated: Oct 1, 2018  |  NEWS CENTER

7 วิธีการจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร

การจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร หัวหน้างานควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการจูงใจพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ หาสิ่งจูงใจให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง
 
การจูงใจด้วยผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน หรือการเลื่อนตำแหน่งงาน อาจได้ผลในระยะเวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้น เพราะหากมีองค์กรอื่นเสนอผลตอบแทนที่มากกว่า พนักงานย่อมรับข้อเสนอนั้นด้วยเช่นกัน ฉะนั้น วิธีการจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองกรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี เช่น
 
 1. การสื่อสาร
นอกจากหัวหน้างานจะมีหน้าที่มอบหมายงานให้ลูกน้องแล้ว ควรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากลูกน้องเพื่อนำมาคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย
 
 2. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
พนักงานแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความสามารถในด้านที่ถนัด จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่
 
 3. มอบหมายงานที่มีความท้าทายอยู่เสมอ
การมอบหมายงานที่แปลกใหม่และท้าทายความสามารถของพนักงาน เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน ให้พนักงานได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ และได้เรียนรู้งานนอกเหนือจากเดิมอีกด้วย
 
 4. ความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน
เมื่อพนักงานทั้งองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ความทุ่มเท ความซื่อสัตย์จงรักภักดี และปรารถนาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าก็จะตามมา
 
 5. บริหารอย่างโปร่งใส
หากองค์กรไม่มีความยุติธรรม และจริยธรรมที่ดีในการทำงานแล้ว อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่ดีต่อองค์กร ไม่ให้ความเคารพและความซื่อสัตย์อีกต่อไป
 
 6. ผลักดันให้พนักงานใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ
การส่งเสริมให้พนักงานฝึกการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในองค์กร เป็นการเพิ่มความรู้ และความสามารถเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 7. ควรมีสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรในองค์กร และเป็นการกระตุ้นให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงความสามารถในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

 

ขอบคุณบทความดีๆ จาก https://th.jobsdb.com


Powered by MakeWebEasy.com