10 สวัสดิการ ที่คนทำงานรุ่นใหม่ ต้องการมากที่สุด

Last updated: Dec 13, 2018  |  NEWS CENTER

10 สวัสดิการ ที่คนทำงานรุ่นใหม่ ต้องการมากที่สุด

ปัจจุบันการเลือกทำงานกับองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนอาจไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดในการเลือกที่จะเข้าทำงาน แต่มีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกสถานที่ทำงาน อาทิ เพื่อนร่วมงาน การเดินทาง โอกาสก้าวหน้าในงาน สังคม ฯลฯ
 
โดยปัจจัยรองจากเงินเดือนหรือค่า เว็บไซต์ JobThai ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานทั่วประเทศจำนวน 7,420 คน ในหัวข้อ “สวัสดิการที่คนทำงานต้องการจากองค์กร” พบว่าสวัสดิการ 10 อันดับแรกที่คนทำงานต้องการมากที่สุด ได้แก่
 
 
อันดับ 10 เบี้ยขยัน  
คนทำงานมองว่าเมื่อพนักงานตั้งใจและทุ่มเทให้กับงาน ควรที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน เพราะการได้รับเบี้ยขยันนอกจากจะทำให้พนักงานหรือคนทำงานตั้งใจทำงานแล้ว ยังเกิดความผูกพันธ์และความรักกับองค์กรเพิ่มมากขึ้นด้วย
 
 
อันดับ 9 ประกันชีวิต  
คนในสังคมให้ความสำคัญกับชีวิตและความมั่นคงมากขึ้น อีกทั้งการทำประกันชีวิตในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ คนทำงานรุ่นใหม่จึงคิดว่าหากนี่เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทหรือองค์มอบให้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจร่วมงานด้วย
 
 
อันดับ 8 เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้  
เพราะในอดีตมักจะเข้มงวดกับเวลาเข้า-ออกงานมาก บวกกับไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เข้มงวดและค่อนข้างยืดหยุ่นกับเวลาพอสมควร ทำให้คนทำงานรุ่นใหม่มองหาองค์กรหรือบริษัทที่มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า
 
 
อันดับ 7 ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว  
เป็นที่รู้กันดีว่าอาชีพรับราชการส่วนใหญ่ จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ทำให้หลายคนอยากเข้าทำงานรับราชการ เพราะสวัสดิการข้อนี้ ดังนั้นค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวจึงเป็นปัจจัยต้นๆ ที่มีผลในการตัดสินใจเข้าทำงานของคนทำงานรุ่นใหม่
 
 
อันดับ 6 เงินออมพิเศษ  
ช่วงเริ่มต้นทำงาน หลายคนมักจะไม่สามารถออมเงินตามที่ตั้งใจไว้ได้ เพราะกิเลสต่างๆ ที่มีให้เห็นอยู่ตลอด อาทิ กระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่ คอนเสิร์ตเกาหลี ตั๋วเครื่องบินราคาถูก เป็นต้น คนทำงานรุ่นใหม่จึงมองหาการออมที่จะช่วยเก็บเก็นไว้ใช้ในอนาคตได้ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
 
อันดับ 5 ค่าล่วงเวลา  
คนรุ่นใหม่มองว่าการทำงานล่วงเวลา เป็นการนำเวลาส่วนตัวมาใช้ในการทำงาน จึงควรที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากเงินเดือน ปัจจัยนี้จึงช่วยส่งเสริมการเลือกทำงานกับบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ด้วย
 
 
อันดับ 4 ประกันสุขภาพ  
แม้ว่าในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกาย แต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็อาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น มลพิษทางอากาศ สารตกค้างในอาหาร เป็นต้น ทำให้สุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน คนรุ่นใหม่จึงมองว่าการประกันสุขภาพเป็นทางเลือกที่ดีและควรจะเป็นหนึ่งในสวัสดิการของพนักงานในองค์กร
 
 
อันดับ 3 ประกันสังคม  
ส่วนใหญ่องค์กรหรือบริษัท มักจะมีสวัสดิการข้อนี้อยู่แล้ว เพราะการทำประกันสังคมผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน ถือเป็นสวัสดิการที่ควรมีให้พนักงานภายในองค์กร
 
 
อันดับ 2 วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย  
เพราะเราไม่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง วันหยุดหรือวันลาจึงเป็นเหมือนวันที่ให้พนักงานได้พักผ่อน และคลายเครียดจากการทำงานทั้ง 5 วันที่ผ่านมา คนรุ่นใหม่จึงมองว่าวันหยุดควรเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่องค์กรทุกที่ควรมีให้พนักงานทุกคน
 
 
อันดับ 1 โบนัส  
เพื่อผลประกอบการที่ดีขององค์กร พนักงานทุกคนจึงทุ่มเทและตั้งใจในการทำงานมาโดยตลอด การได้รับ ‘โบนัส’ ก็เป็นเหมือนกับรางวัลที่ทางบริษัทหรือองค์กร มอบให้กับพนักงานแต่ละคน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแรงที่จะตั้งใจทำงานต่อ คนรุ่นใหม่จึงมองว่าเป็นสวัสดิการที่องค์กรควรมี
 
 
ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก Campus-star.com

Powered by MakeWebEasy.com